รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2229-1547 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal 40 36 23 0 9 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 8 + 9 = 17

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 23 + 36 = 59

Thai Journal Impact Factors = 17 / 59 = 0.288

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 18 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
18
0
9
8
0
0
0
1
0
0
0
0
1
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
9
0
6
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Sripatum Review of Science and Technology
3
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Engineering Journal of Siam University
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Chiang Mai Journal of Science
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม / Journal of Information Technology Management and Innovation
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0