รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2229-1210 วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University 30 28 31 0 4 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 2 + 4 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 31 + 28 = 59

Thai Journal Impact Factors = 6 / 59 = 0.102

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทั้งหมด 14 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 16 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
16
0
4
2
4
5
1
0
0
0
0
0
1
วารสารคหเศรษฐศาสตร์ / Journal of Home Economics
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม / Journal of Information Technology Management and Innovation
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ / Information Technology Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) / The Golden Teak : Science and Technology Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0