รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2229-0737 วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand 32 26 27 0 2 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 9 + 2 = 11

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 27 + 26 = 53

Thai Journal Impact Factors = 11 / 53 = 0.208

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ทั้งหมด 20 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 27 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
27
0
2
9
4
0
0
12
0
0
0
0
1
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
3
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
2
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
3
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
4
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
6
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
10
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Medicine and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
12
วารสารปาริชาต / Parichart Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
14
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
15
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
16
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
18
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
20
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) / The Golden Teak : Science and Technology Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0