รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Rangsit Journal of Arts and Sciences / Rangsit Journal of Arts and Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2229-063X Rangsit Journal of Arts and Sciences / Rangsit Journal of Arts and Sciences 17 17 18 0 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 18 + 17 = 35

Thai Journal Impact Factors = 2 / 35 = 0.057

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงRangsit Journal of Arts and Sciences ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 6 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารRangsit Journal of Arts and Sciences ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
6
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
Rangsit Journal of Arts and Sciences
4
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
2
Food and Applied Bioscience Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0