รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย / Thai Journal of Neurology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2228-9801 วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย / Thai Journal of Neurology 36 32 30 0 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 30 + 32 = 62

Thai Journal Impact Factors = 1 / 62 = 0.016

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ทั้งหมด 1 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 1 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย / Thai Journal of Neurology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0