รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Art and Architecture Journal Naresuan University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2228-8120 วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Art and Architecture Journal Naresuan University 33 30 30 0 3 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 4 + 3 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 30 + 30 = 60

Thai Journal Impact Factors = 7 / 60 = 0.117

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งหมด 16 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 22 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
22
0
3
4
2
1
9
2
0
0
0
1
1
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
4
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Art and Architecture Journal Naresuan University
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. / Journal of The Faculty of Architecture King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
6
วารสารคหเศรษฐศาสตร์ / Journal of Home Economics
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ / The Journal of Applied Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา / Journal of Industrial Education
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
11
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
เวชบันทึกศิริราช / Siriraj Medical Bulletin
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
13
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ / Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย / Journal of Professional Routine to Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0