รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-9790 วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning 32 31 22 0 8 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 6 + 8 = 14

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 22 + 31 = 53

Thai Journal Impact Factors = 14 / 53 = 0.264

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทั้งหมด 14 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 30 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
30
0
8
6
9
2
3
1
1
0
0
0
1
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
15
0
4
4
6
1
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Burirum Rajabhat University
3
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารศึกษาศาสตร์ / Journal of Education
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. / STOU Education journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต / Journal of Rangsit University : Teaching and Learning
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
9
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี / Journal of Kanchanaburi Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ / RMUTSB ACADEMIC JOURNAL
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย / College of Asian Scholar Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม / Journal of Information Technology Management and Innovation
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0