รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Pacific Rim International Journal of Nursing Research / Pacific Rim International Journal of Nursing Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-8107 Pacific Rim International Journal of Nursing Research / Pacific Rim International Journal of Nursing Research 24 28 25 0 6 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 8 + 6 = 14

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 25 + 28 = 53

Thai Journal Impact Factors = 14 / 53 = 0.264

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงPacific Rim International Journal of Nursing Research ทั้งหมด 24 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 66 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารPacific Rim International Journal of Nursing Research ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
66
0
6
8
8
8
10
6
20
0
0
0
1
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
13
0
2
0
1
2
2
1
5
0
0
0
2
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
5
0
0
3
1
0
0
0
1
0
0
0
3
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
5
0
0
1
0
1
2
0
1
0
0
0
4
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
4
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
0
5
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
4
0
0
0
0
1
1
0
2
0
0
0
6
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
4
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
7
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
3
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
8
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
3
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
9
พยาบาลสาร / Nursing Journal
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
10
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
11
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
12
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
13
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
2
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
14
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
15
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
16
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
17
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
18
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
19
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
21
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
22
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0