รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-7925 วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal 28 21 26 0 7 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 7 = 8

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 26 + 21 = 47

Thai Journal Impact Factors = 8 / 47 = 0.17

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ทั้งหมด 12 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 22 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
22
0
7
1
1
6
6
0
0
0
1
0
1
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
7
0
4
1
0
2
0
0
0
0
0
0
2
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
4
0
0
0
1
1
2
0
0
0
0
0
3
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
12
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0