รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ / RTAFA Journal of Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-7186 วารสารวิชาการนายเรืออากาศ / RTAFA Journal of Science and Technology 13 12 11 0 3 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 0 + 3 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 11 + 12 = 23

Thai Journal Impact Factors = 3 / 23 = 0.13

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการนายเรืออากาศ ทั้งหมด 1 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 4 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการนายเรืออากาศ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
4
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ / RTAFA Journal of Science and Technology
4
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1