รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-7038 วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany 22 24 18 0 2 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 2 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 18 + 24 = 42

Thai Journal Impact Factors = 3 / 42 = 0.071

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพฤกษศาสตร์ไทย ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 42 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพฤกษศาสตร์ไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
42
0
2
1
3
7
12
4
7
5
0
1
1
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
26
0
2
1
2
3
9
2
3
4
0
0
2
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
5
0
0
0
0
1
1
0
3
0
0
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
4
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
1
4
Chiang Mai Journal of Science
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
5
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
6
Thai Forest Bulletin (Botany)
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวนศาสตร์ / Thai Journal of Forestry
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารการเกษตรราชภัฏ / Rajabhat Agriculture Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
Thai Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0