รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / RMUTSV Research Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-6627 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / RMUTSV Research Journal 0 27 13 0 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 13 + 27 = 40

Thai Journal Impact Factors = 2 / 40 = 0.05

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 11 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
11
0
0
2
0
2
5
0
0
2
0
0
1
วารสารรัชต์ภาคย์ / Rajapark Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / Journal of the Psychiatric Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาชีพบัญชี / Journal of Accounting Professions
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
วารสารราชมงคลล้านนา / RMUTL Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0