รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-652X วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses 37 45 43 1 7 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 9 + 7 = 16

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 43 + 45 = 88

Thai Journal Impact Factors = 16 / 88 = 0.182

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาลตำรวจ ทั้งหมด 29 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 47 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาลตำรวจ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
47
1
7
9
26
0
2
2
0
0
0
0
1
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
10
0
1
2
5
0
1
1
0
0
0
0
2
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
3
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
19
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
25
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
26
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
28
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) / The Golden Teak : Science and Technology Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0