รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-5981 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal 47 47 44 0 9 18

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 18 + 9 = 27

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 44 + 47 = 91

Thai Journal Impact Factors = 27 / 91 = 0.297

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งหมด 101 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 165 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
165
0
9
18
19
36
28
22
16
17
0
0
1
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
12
0
4
2
1
2
1
1
1
0
0
0
2
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
10
0
0
1
3
1
1
2
1
1
0
0
3
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
4
0
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
4
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
4
0
0
0
1
1
0
0
0
2
0
0
5
พยาบาลสาร / Nursing Journal
3
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
6
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
3
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
7
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
3
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
8
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
3
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
9
วารสารเกษตรพระวรุณ / Prawarun Agricultural Journal
3
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
10
Veridian E-Journal, Silpakorn University
3
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
11
เชียงรายเวชสาร / Chiangrai Medical Journal
3
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
12
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
3
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
13
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
14
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
15
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
2
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
16
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
18
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
19
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Journal of Education Prince of Songkla University
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
20
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
21
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
22
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
23
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
24
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย / Quality of Life and Law Journal
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
25
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
26
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / Walailak Journal of Social Sciences
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
27
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
28
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
29
วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
30
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
31
วารสารการบัญชีและการจัดการ / Journal of Accountancy and Management
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
32
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
33
วารสารวิชาการปทุมวัน / Pathumwan Academic Journal
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
34
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
35
SNRU Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
36
วารสารบริหารธุรกิจ / Journal of Business Administration
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
37
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
38
วารสารศึกษาศาสตร์ / Journal of Education
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
39
วารสารธรรมศาสตร์ / Thammasat University Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
40
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
41
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
42
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
43
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
44
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร / Silpakorn University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
45
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
46
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
47
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
48
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
49
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
51
วิทยาสารทันตสาธารณสุข / Thai Journal of Dental Public Health
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
International Journal of the Computer, The Internet and Management
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
53
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
54
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
55
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Medicine and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
56
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
57
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
58
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand Northern Region
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
59
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
60
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
61
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
62
วชิรสารการพยาบาล / Vajira Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
63
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต / Journal of Humanities and social Sciences, Rangsit University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
64
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
65
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Sripatum Review of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
66
BU Academic Review
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
67
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ / Information Technology Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
68
วารสารหาดใหญ่วิชาการ / Hatyai Academic Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
69
NU. International Journal of Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
70
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
71
วารสารรัชต์ภาคย์ / Rajapark Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
72
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / Journal of Yala Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
73
เทพสตรี I-TECH / Journal of Industrial Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
74
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
75
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต / Journal of Rangsit University : Teaching and Learning
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
76
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
77
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Rajabhat Maha Sarakham University Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
78
วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ / Kasetsart Applied Business Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
79
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
80
ครุศาสตร์สาร
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
81
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
82
วารสารวิจัยรำไพพรรณี / Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
83
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Industry Technology Lampang Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
84
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
85
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
86
วารสารวิเทศศึกษา / Journal of International Studies
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
87
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
88
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
89
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
90
Thai Journal of Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
91
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Library Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
92
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
93
วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม / Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL)
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
94
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
95
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
96
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
97
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
98
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
99
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ / Journal of Modern Management Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
101
วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม / DRURDI Research for Community Service Journals
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0