รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-5574 วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice 45 41 28 1 12 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 10 + 12 = 22

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 28 + 41 = 69

Thai Journal Impact Factors = 22 / 69 = 0.319

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเภสัชกรรมไทย ทั้งหมด 18 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 49 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเภสัชกรรมไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
49
1
12
10
8
5
4
1
5
3
0
0
1
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
27
1
9
7
3
1
3
0
2
1
0
0
2
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
4
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
3
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
4
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
6
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารอาหารและยา / FDA Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
ครุศาสตร์สาร
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
12
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
13
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / Journal of Graduate Studies and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
18
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0