รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Industry Technology Lampang Rajabhat University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-5337 วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Industry Technology Lampang Rajabhat University 21 25 22 1 12 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 8 + 12 = 20

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 22 + 25 = 47

Thai Journal Impact Factors = 20 / 47 = 0.426

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งหมด 17 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 36 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
36
1
12
8
7
2
2
2
2
0
0
0
1
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Industry Technology Lampang Rajabhat University
19
0
7
4
4
1
1
1
1
0
0
0
2
เทพสตรี I-TECH / Journal of Industrial Technology
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
3
Engineering Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารคหเศรษฐศาสตร์ / Journal of Home Economics
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
วิศวกรรมสาร มก. / Kasetsart Engineering Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด / Journal of Roi Et Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา / Journal of Industrial Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต / KASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
16
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0