รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. / UBU Engineering Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-392X วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. / UBU Engineering Journal 18 20 26 0 3 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 4 + 3 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 26 + 20 = 46

Thai Journal Impact Factors = 7 / 46 = 0.152

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 15 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
15
0
3
4
4
1
2
1
0
0
0
0
1
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. / UBU Engineering Journal
9
0
3
3
0
1
1
1
0
0
0
0
2
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Engineering Journal Chiang Mai University
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
Maejo International Journal of Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ / RTAFA Journal of Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย / College of Asian Scholar Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0