รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-3334 วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology 34 28 24 1 2 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 6 + 2 = 8

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 24 + 28 = 52

Thai Journal Impact Factors = 8 / 52 = 0.154

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งหมด 12 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 21 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
21
1
2
6
5
2
4
0
1
0
0
0
1
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
8
0
0
3
2
2
1
0
0
0
0
0
2
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
3
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
3
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Journal of Education Prince of Songkla University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
International Journal of the Computer, The Internet and Management
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย / Thai Society of Agricultural Engineering Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / The Journal of Industrial Technology
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0