รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-2605 วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal 154 104 114 0 11 26

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 26 + 11 = 37

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 114 + 104 = 218

Thai Journal Impact Factors = 37 / 218 = 0.17

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ทั้งหมด 50 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 123 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
123
0
11
26
34
11
4
15
8
10
4
0
1
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
38
0
9
8
9
4
0
2
1
4
1
0
2
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
6
0
1
2
1
1
0
1
0
0
0
0
3
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
5
0
0
2
0
2
0
1
0
0
0
0
4
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
4
0
0
1
2
0
0
0
0
1
0
0
5
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
4
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
6
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
3
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
7
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
3
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
8
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
3
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
9
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
3
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
10
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
3
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารสุขศึกษา / Journal of Health Education
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
13
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
14
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
15
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
17
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
22
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
23
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
24
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
26
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
27
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
28
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
31
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารอาหารและยา / FDA Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
33
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Education Studies
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
36
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
37
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
38
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
39
วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
40
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
41
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ / Journal of Social Academic
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
42
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
43
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
44
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
45
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
46
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
47
วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTERTION AND LEADERSHIP SAKON NAKHN RAJABHAT UNIVERSITY
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
48
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
49
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
50
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย / Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0