รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-215X วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal 30 53 36 0 5 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 4 + 5 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 36 + 53 = 89

Thai Journal Impact Factors = 9 / 89 = 0.101

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสาร มทร.อีสาน ทั้งหมด 9 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 10 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสาร มทร.อีสาน ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
10
0
5
4
0
0
0
0
0
0
1
0
1
วิศวกรรมสาร มก. / Kasetsart Engineering Journal
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย / Thai Society of Agricultural Engineering Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot Engineering Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ / Rajamangala University of Technology Krungthiep Research Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0