รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารนเรศวรพะเยา / Naresuan Phayao Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-2141 วารสารนเรศวรพะเยา / Naresuan Phayao Journal 23 18 32 0 2 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 0 + 2 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 32 + 18 = 50

Thai Journal Impact Factors = 2 / 50 = 0.04

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารนเรศวรพะเยา ทั้งหมด 20 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 22 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารนเรศวรพะเยา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
22
0
2
0
9
6
2
3
0
0
0
0
1
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
3
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
11
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. / STOU Education journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
13
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
14
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
16
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารการบริหารปกครอง / Governance Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
19
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
20
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0