รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-201X วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies) 34 41 33 1 5 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 3 + 5 = 8

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 33 + 41 = 74

Thai Journal Impact Factors = 8 / 74 = 0.108

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ทั้งหมด 63 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 134 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
134
1
5
3
15
20
24
20
14
4
15
13
1
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
28
0
1
0
4
4
5
1
2
1
7
3
2
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
24
1
1
1
3
8
3
0
2
1
3
1
3
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
7
0
0
0
2
1
1
0
3
0
0
0
4
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
5
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
3
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
6
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
3
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
7
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
8
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
9
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
10
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
11
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
12
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น / Koch Cha Sarn Journal of Science
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
13
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
14
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Education Mahasarakham University
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
15
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
16
SNRU Journal of Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารจิตวิทยาคลินิก / Thai Journal of Clinical Psychology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
18
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
19
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
20
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
21
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
22
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
24
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
25
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
26
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
27
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
28
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
29
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
30
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
31
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Medicine and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
33
วารสารมนุษยศาสตร์ / Humanities Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
34
วารสารสิ่งแวดล้อม / Environmental Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
35
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
37
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
38
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
39
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร / Journal of Graduate Volunteer Centre
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
40
วารสารการเกษตรราชภัฏ / Rajabhat Agriculture Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
41
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
43
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม / Journal of Education and Social Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
44
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. / STOU Education journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
45
วารสารวิจัยทางการศึกษา / Journal of Educational Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
46
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
47
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
48
เวชบันทึกศิริราช / Siriraj Medical Bulletin
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
49
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
50
วารสารวิจัยรำไพพรรณี / Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
51
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
52
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี / Pathumthani University Academic Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
53
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
54
เชียงรายเวชสาร / Chiangrai Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
55
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
56
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / EAU Heritage Journal Social Science and Humanity
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
57
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / KKU RESEARCH JOURNAL of Humanities and Social Sciences (GRADUATE STUDIES)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
58
วารสารการบริหารปกครอง / Governance Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
59
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / Social Sciences Research And Academic Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
60
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / KKU International Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
61
วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง / Nakhon Lampang Buddhist Colleges Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
62
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
63
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0