รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-1889 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal 16 27 26 0 1 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 4 + 1 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 26 + 27 = 53

Thai Journal Impact Factors = 5 / 53 = 0.094

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทั้งหมด 16 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 21 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
21
0
1
4
7
3
0
4
2
0
0
0
1
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
3
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
3
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
3
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
4
SNRU Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
Buffalo Bulletin
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา / Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารเกษตรพระวรุณ / Prawarun Agricultural Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
เทพสตรี I-TECH / Journal of Industrial Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต / Journal of Rangsit University : Teaching and Learning
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
14
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
15
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Art and Architecture Journal Naresuan University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
16
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0