รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-1773 วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education 30 35 44 1 7 14

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 14 + 7 = 21

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 44 + 35 = 79

Thai Journal Impact Factors = 21 / 79 = 0.266

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการพยาบาลและการศึกษา ทั้งหมด 57 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 134 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการพยาบาลและการศึกษา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
134
1
7
14
20
19
12
29
18
5
6
3
1
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
12
1
1
2
2
1
1
1
1
1
0
1
2
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
7
0
1
0
0
0
1
2
1
0
2
0
3
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
6
0
0
1
2
0
0
2
1
0
0
0
4
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
5
0
0
0
1
0
0
1
1
2
0
0
5
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
5
0
0
0
0
2
2
0
1
0
0
0
6
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
5
0
1
2
0
0
1
0
0
0
0
1
7
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
5
0
0
0
0
2
0
3
0
0
0
0
8
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
4
0
0
0
2
0
0
1
1
0
0
0
9
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
4
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
10
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
4
0
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
11
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
4
0
0
0
1
0
0
3
0
0
0
0
12
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
4
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
13
พยาบาลสาร / Nursing Journal
3
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
14
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
3
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
15
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
3
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
16
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
3
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
17
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
3
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
18
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
3
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
19
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
3
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
20
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
3
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
21
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
22
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
23
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
24
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
25
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
26
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
27
Veridian E-Journal, Silpakorn University
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
28
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
29
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ / Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
31
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
33
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารรังสิตสารสนเทศ / RSU library journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
35
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
36
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
37
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
38
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
39
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ / Dhammathas journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
40
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
41
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
42
รมยสาร / Rommayasan
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
43
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง / Journal of Mekong Societies
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
44
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม / Journal of Education and Social Development
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
45
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา / Academic Journal Institute of Physical Education
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
46
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. / STOU Education journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
47
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต / Journal of Rangsit University : Teaching and Learning
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
48
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
49
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
50
เวชบันทึกศิริราช / Siriraj Medical Bulletin
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
51
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
52
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
54
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
55
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา / Journal of Behavioral Science for Development
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
56
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
57
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0