รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
เวชบันทึกศิริราช / Siriraj Medical Bulletin
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-1552 เวชบันทึกศิริราช / Siriraj Medical Bulletin 29 28 14 0 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 14 + 28 = 42

Thai Journal Impact Factors = 2 / 42 = 0.048

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงเวชบันทึกศิริราช ทั้งหมด 9 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 10 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารเวชบันทึกศิริราช ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
10
0
0
2
0
0
2
0
0
4
2
0
1
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
7
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต / Journal of Rangsit University : Teaching and Learning
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
8
เวชบันทึกศิริราช / Siriraj Medical Bulletin
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Humanities, Arts and Social Sciences Studies
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0