รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-1137 วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research 32 18 42 0 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 42 + 18 = 60

Thai Journal Impact Factors = 2 / 60 = 0.033

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งหมด 49 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 106 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
106
0
0
2
7
53
15
16
8
4
1
0
1
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
15
0
0
0
2
6
0
2
2
2
1
0
2
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
7
0
0
0
1
5
0
0
0
1
0
0
3
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
7
0
0
1
1
3
1
0
1
0
0
0
4
วารสารสุขศึกษา / Journal of Health Education
4
0
0
0
1
2
0
1
0
0
0
0
5
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
4
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
6
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
4
0
0
0
0
1
0
3
0
0
0
0
7
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
4
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
8
พยาบาลสาร / Nursing Journal
3
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
9
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
3
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
3
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
12
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
13
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
14
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
15
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
16
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
17
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
18
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
19
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
20
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
21
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
22
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
23
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
24
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
25
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
27
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
28
วารสารสวนปรุง / Bulletin of Suanprung
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
29
วารสารพิษวิทยาไทย / Thai Journal of Toxicology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
30
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ / Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
31
Journal of Health Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
32
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
33
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
34
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
36
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
37
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
38
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
39
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
40
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
41
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา / Journal of Industrial Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
42
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ / Journal of Social Academic
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
43
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
44
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
45
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
46
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
47
วารสารการบริหารปกครอง / Governance Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
48
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
49
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม / Phimoldhamma Research Institute
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0