รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Nakhonratchasima college (Humanities and Social Sciences)
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-1056 วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Nakhonratchasima college (Humanities and Social Sciences) 83 112 60 0 1 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 4 + 1 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 60 + 112 = 172

Thai Journal Impact Factors = 5 / 172 = 0.029

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 11 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
11
0
1
4
1
5
0
0
0
0
0
0
1
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารสวนปรุง / Bulletin of Suanprung
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / Journal of Graduate Studies and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ARU Research Journal Humanities and Social Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม / Phimoldhamma Research Institute
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0