รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-0432 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal 32 32 31 1 6 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 3 + 6 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 31 + 32 = 63

Thai Journal Impact Factors = 9 / 63 = 0.143

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ทั้งหมด 29 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 38 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
38
1
6
3
1
9
2
7
7
1
0
1
1
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
6
0
4
0
1
0
0
1
0
0
0
0
2
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
3
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
3
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
5
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ / Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
7
วารสารคหเศรษฐศาสตร์ / Journal of Home Economics
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารสิ่งแวดล้อม / Environmental Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
10
วารสารช่อพะยอม / Chophayom Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
BU Academic Review
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / The Journal of Industrial Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
14
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
15
อินทนิลทักษิณสาร / Inthaninthaksin Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
16
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต / Journal of Rangsit University : Teaching and Learning
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
18
RMUTT Global Business and Economics Review
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
19
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา / Journal of Industrial Education
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
20
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ / Institute of Culture and Arts Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
21
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
22
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี / Pathumthani University Academic Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
23
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Art and Architecture Journal Naresuan University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
24
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
25
Applied Environmental Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
26
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
27
วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ARU Research Journal Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
28
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม / Phimoldhamma Research Institute
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
29
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0