รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-0319 วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research 35 28 21 0 4 13

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 13 + 4 = 17

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 21 + 28 = 49

Thai Journal Impact Factors = 17 / 49 = 0.347

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งหมด 55 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 89 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
89
0
4
13
14
7
13
17
14
7
0
0
1
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
7
0
0
3
2
1
0
0
1
0
0
0
2
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
6
0
0
0
2
0
2
2
0
0
0
0
3
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
6
0
1
0
1
0
0
3
1
0
0
0
4
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
5
0
1
0
0
0
1
0
0
3
0
0
5
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
3
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
6
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
3
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
7
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
3
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
8
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
9
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ / Payap University Journal
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
12
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
13
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
14
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
15
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
16
วารสารสุขศึกษา / Journal of Health Education
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
17
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
18
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
21
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารพิษวิทยาไทย / Thai Journal of Toxicology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
23
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
24
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
25
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
26
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
27
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
28
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
29
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
32
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
33
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง / Journal of Mekong Societies
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารราชพฤกษ์ / Ratchaphruek Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
36
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม / Journal of Education and Social Development
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
37
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ / Liberal Arts Review
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
38
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. / STOU Education journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
39
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด / Journal of Roi Et Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
40
วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา / Journal of Somdet Chaopraya Instiute of Psychiatry
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
41
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
42
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
43
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
44
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
45
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี / Pathumthani University Academic Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
46
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
47
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
48
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Humanity and Social Science Journal , Ubon Ratchthani University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
49
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
50
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
51
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / EAU Heritage Journal Social Science and Humanity
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
52
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
53
วารสาร มทร อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / RMUTI Journal Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
54
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
55
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0