รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1906-0025 วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences 67 51 61 0 1 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 8 + 1 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 61 + 51 = 112

Thai Journal Impact Factors = 9 / 112 = 0.08

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการพยาบาลและสุขภาพ ทั้งหมด 61 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 119 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการพยาบาลและสุขภาพ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
119
0
1
8
13
5
17
31
6
6
13
19
1
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
10
0
1
1
3
0
2
3
0
0
0
0
2
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
8
0
0
1
1
0
1
2
0
1
2
0
3
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
7
0
0
1
0
1
0
1
1
1
2
0
4
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
7
0
0
1
1
0
3
0
0
0
1
1
5
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
6
0
0
0
1
0
1
2
0
1
0
1
6
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
4
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
1
7
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
8
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
3
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
9
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
3
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
10
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
3
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
11
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
12
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
13
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
3
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
14
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
15
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
16
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
17
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
18
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
19
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
20
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
21
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
22
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
23
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
24
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
25
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
26
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
27
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
28
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
29
วารสารโรคเอดส์ / Thai AIDS Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
30
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
31
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
32
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
33
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
34
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Medicine and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
35
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
36
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
37
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
38
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
39
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
40
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
41
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
42
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Sakon Nakhon Graduate Studies Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
43
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
44
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
45
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
46
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
47
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
48
วารสารนเรศวรพะเยา / Naresuan Phayao Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
49
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
50
วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร / The Journal of Administration Development Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
51
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
52
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
53
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ / RTAFA Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
54
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
55
วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย / Journal of Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist university
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
56
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
57
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
58
The Bangkok Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
59
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย / Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
60
วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข / Public Health and Health Laws Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
61
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0