รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Science, Engineering and Health Studies / Science, Engineering and Health Studies
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1905-9159 Science, Engineering and Health Studies / Science, Engineering and Health Studies 8 21 10 0 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 10 + 21 = 31

Thai Journal Impact Factors = 1 / 31 = 0.032

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงScience, Engineering and Health Studies ทั้งหมด 5 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 5 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารScience, Engineering and Health Studies ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
5
0
1
0
1
3
0
0
0
0
0
0
1
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
Science, Engineering and Health Studies
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0