รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
GMSARN International Journal / GMSARN International Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1905-9094 GMSARN International Journal / GMSARN International Journal 24 26 19 0 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 19 + 26 = 45

Thai Journal Impact Factors = 2 / 45 = 0.044

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงGMSARN International Journal ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 4 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารGMSARN International Journal ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
4
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
1
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ / Thammasat Economic Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
GMSARN International Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Engineering and Applied Science Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0