รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1905-8160 วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health 17 29 39 0 2 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 0 + 2 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 39 + 29 = 68

Thai Journal Impact Factors = 2 / 68 = 0.029

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารความปลอดภัยและสุขภาพ ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 11 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารความปลอดภัยและสุขภาพ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
11
0
2
0
2
1
0
2
2
1
0
1
1
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
2
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
6
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย / Quality of Life and Law Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
9
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
10
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0