รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Maejo International Journal of Science and Technology / Maejo International Journal of Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1905-7873 Maejo International Journal of Science and Technology / Maejo International Journal of Science and Technology 27 31 33 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 33 + 31 = 64

Thai Journal Impact Factors = 0 / 64 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงMaejo International Journal of Science and Technology ทั้งหมด 15 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 23 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารMaejo International Journal of Science and Technology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
23
0
0
0
0
4
2
1
3
9
3
1
1
The Natural History Bulletin of the Siam Society
5
0
0
0
0
0
0
0
1
3
1
0
2
Chiang Mai Journal of Science
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
3
Maejo International Journal of Science and Technology
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
4
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
5
Agriculture and Natural Resources
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
6
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
7
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
8
Thai Forest Bulletin (Botany)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
9
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
10
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
11
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย / Thai Society of Agricultural Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย / Thai Environmental Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
13
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
14
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0