รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
สัตวแพทย์มหานครสาร / Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1905-7571 สัตวแพทย์มหานครสาร / Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine 13 14 15 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 15 + 14 = 29

Thai Journal Impact Factors = 1 / 29 = 0.034

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงสัตวแพทย์มหานครสาร ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 4 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารสัตวแพทย์มหานครสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
4
0
0
1
2
0
1
0
0
0
0
0
1
สัตวแพทย์มหานครสาร / Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Agriculture and Natural Resources
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0