รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Asian Biomedicine / Asian Biomedicine
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1905-7415 Asian Biomedicine / Asian Biomedicine 33 67 89 1 0 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 4 + 0 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 89 + 67 = 156

Thai Journal Impact Factors = 4 / 156 = 0.026

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงAsian Biomedicine ทั้งหมด 17 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 27 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารAsian Biomedicine ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
27
1
0
4
3
1
1
6
6
3
2
0
1
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
5
0
0
0
0
0
0
2
1
1
1
0
2
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
4
0
0
0
1
1
0
0
2
0
0
0
3
Asian Biomedicine
3
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
4
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
6
วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
7
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา / The Journal of Tropical Medicine and Parasitology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
เชียงใหม่เวชสาร / Chiang Mai Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
11
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
12
วารสารโรคเอดส์ / Thai AIDS Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
14
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
15
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
16
เชียงรายเวชสาร / Chiangrai Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0