รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1905-7393 วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research 21 20 20 0 3 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 0 + 3 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 20 + 20 = 40

Thai Journal Impact Factors = 3 / 40 = 0.075

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ทั้งหมด 11 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 41 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
41
0
3
0
6
5
7
4
5
5
2
4
1
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research
22
0
1
0
5
3
6
1
2
3
0
1
2
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
5
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
2
3
วารสารเกษตรพระวรุณ / Prawarun Agricultural Journal
4
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
4
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
3
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
5
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ / The Journal of Applied Science
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
8
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
9
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น / Koch Cha Sarn Journal of Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
11
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0