รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1905-7164 วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University 22 21 25 0 6 11

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 11 + 6 = 17

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 25 + 21 = 46

Thai Journal Impact Factors = 17 / 46 = 0.37

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งหมด 56 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 88 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
88
0
6
11
19
18
21
4
5
2
1
1
1
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
5
0
0
1
0
2
0
1
1
0
0
0
2
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
4
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
4
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
4
พยาบาลสาร / Nursing Journal
3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
5
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
3
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
6
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
3
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
7
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
3
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
3
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
3
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
10
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
11
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
13
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
14
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
15
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
16
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
17
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
18
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
19
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
20
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
21
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
22
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
23
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ / Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
24
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
25
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
27
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
28
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
32
International Journal of the Computer, The Internet and Management
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
33
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารราชนครินทร์ / Journal of Rajanagarindra
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
37
วารสารปาริชาต / Parichart Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
38
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
39
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา / Academic Journal Institute of Physical Education
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
40
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
41
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
42
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
43
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Nakhonratchasima college (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
44
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
45
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ / Journal of Social Academic
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
46
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
47
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย / Journal of Politics, Administration and Law
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
48
เชียงรายเวชสาร / Chiangrai Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
49
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
50
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
52
ศรีวนาลัยวิจัย / Journal of Srivanalai Vijai
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
53
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / Udon Thani Rajabhat University Journal of Sciences and Technology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
Applied Environmental Research
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
55
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
56
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0