รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Technical Education Journal King Mongkuts University of Technology North Bangkok
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1905-3819 วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Technical Education Journal King Mongkuts University of Technology North Bangkok 68 72 52 2 15 20

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 20 + 15 = 35

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 52 + 72 = 124

Thai Journal Impact Factors = 35 / 124 = 0.282

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งหมด 25 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 91 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
91
2
15
20
30
11
4
6
2
0
0
1
1
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Technical Education Journal King Mongkuts University of Technology North Bangkok
59
1
11
10
24
8
2
2
1
0
0
0
2
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
4
0
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
3
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
3
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
4
Veridian E-Journal, Silpakorn University
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
5
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม / Journal of Information Technology Management and Innovation
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา / Journal of Technical Education Development
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
11
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต / BUABANDIT JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISITRATION
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
วารสารศิลปศาสตร์ / Journal of Liberal Arts
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Nakhonratchasima college (Humanities and Social Sciences)
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
17
ครุศาสตร์สาร
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
20
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม / Nakhon Phanom University Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา / Journal of Behavioral Science for Development
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / Journal of Liberal Arts, Maejo University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
25
วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย / Journal of Professional Routine to Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0