รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย / Journal of Thai Stroke Society
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1905-372X วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย / Journal of Thai Stroke Society 12 14 29 1 0 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 6 + 0 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 29 + 14 = 43

Thai Journal Impact Factors = 6 / 43 = 0.14

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 9 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
9
1
0
6
0
1
1
0
0
0
0
0
1
วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย / Journal of Thai Stroke Society
3
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
2
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
3
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย / Thai Journal of Neurology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0