รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1905-3460 ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 24 21 25 0 1 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 2 + 1 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 25 + 21 = 46

Thai Journal Impact Factors = 3 / 46 = 0.065

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ทั้งหมด 38 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 56 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
56
0
1
2
19
6
5
2
8
3
3
7
1
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
7
0
0
0
4
0
1
0
0
1
0
1
2
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
3
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
3
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
3
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
4
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
5
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
6
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Medicine and Health Sciences
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
10
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot University Dental Journal
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
11
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
12
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารเภสัชวิทยา / Thai Journal of Pharmacology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารโภชนาการ / Journal of Nutrition Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
16
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
18
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
22
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
24
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
25
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
26
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
27
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
28
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
29
ไทยไภษัชยนิพนธ์ / Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
30
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
31
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
32
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
33
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ / RTAFA Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
34
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
35
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
37
วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal of Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
38
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0