รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences / Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1905-3193 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences / Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences 40 36 31 0 0 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 4 + 0 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 31 + 36 = 67

Thai Journal Impact Factors = 4 / 67 = 0.06

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงRajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences ทั้งหมด 14 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 17 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารRajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
17
0
0
4
2
4
2
4
1
0
0
0
1
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
4
0
0
1
0
2
1
0
0
0
0
0
2
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Journal of Education Prince of Songkla University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
วารสารเกษตรพระวรุณ / Prawarun Agricultural Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
ไทยไภษัชยนิพนธ์ / Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
Journal of Applied Animal Science
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา / Journal of Administration and Development Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
11
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
14
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0