รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา / Academic Journal Institute of Physical Education
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1905-291X วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา / Academic Journal Institute of Physical Education 52 38 49 0 0 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 3 + 0 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 49 + 38 = 87

Thai Journal Impact Factors = 3 / 87 = 0.034

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ทั้งหมด 12 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 19 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
19
0
0
3
3
3
3
4
3
0
0
0
1
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา / Academic Journal Institute of Physical Education
5
0
0
0
1
0
1
1
2
0
0
0
2
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ / Journal of Health, Physical Education and Recreation
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
3
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / Social Sciences Research And Academic Journal
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต / BUABANDIT JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISITRATION
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารคณะพลศึกษา / Journal of Faculty of Physical Education
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
วารสารวิจัยทางการศึกษา / Journal of Educational Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
11
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
12
ศรีวนาลัยวิจัย / Journal of Srivanalai Vijai
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0