รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1905-1387 วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development 21 18 18 0 3 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 5 + 3 = 8

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 18 + 18 = 36

Thai Journal Impact Factors = 8 / 36 = 0.222

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา ทั้งหมด 44 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 56 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
56
0
3
5
0
4
0
5
4
6
11
18
1
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
3
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
2
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
3
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
3
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
6
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
7
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
8
Veridian E-Journal, Silpakorn University
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
9
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
10
SNRU Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
11
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ / Journal of Health, Physical Education and Recreation
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
14
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
16
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
17
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
18
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
19
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
21
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
22
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต / Journal of Hematology and Transfusion Medicine
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
23
วิทยาสารทันตสาธารณสุข / Thai Journal of Dental Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
24
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
25
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand Northern Region
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
26
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
28
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
29
BU Academic Review
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
31
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
32
Asian Biomedicine
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
33
วารสารการบริหารท้องถิ่น / Local Administration Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
34
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
35
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
36
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
37
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
38
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
39
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
40
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
41
วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Songklanakarin Dental Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
42
วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง / Nakhon Lampang Buddhist Colleges Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
43
วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Journal of Educational Review Faculty of Educational in MCU
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
44
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0