รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1905-0852 วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 97 26 29 0 8 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 6 + 8 = 14

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 29 + 26 = 55

Thai Journal Impact Factors = 14 / 55 = 0.255

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน ทั้งหมด 35 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 66 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
66
0
8
6
19
14
5
3
1
2
4
4
1
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
13
0
3
1
3
5
0
1
0
0
0
0
2
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
8
0
2
0
3
1
0
0
0
1
1
0
3
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
4
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
1
4
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal
3
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
3
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
6
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
7
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
Chiang Mai Journal of Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
14
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / Bulletin of the Department of Medical Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
17
วารสารสวนปรุง / Bulletin of Suanprung
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
18
Journal of Health Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ / Payap University Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
22
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
23
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
24
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
25
ScienceAsia
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
27
ไทยไภษัชยนิพนธ์ / Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
28
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
29
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
30
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
31
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
33
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0