รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / The Journal of Industrial Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1686-9869 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / The Journal of Industrial Technology 26 27 26 2 1 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 9 + 1 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 26 + 27 = 53

Thai Journal Impact Factors = 10 / 53 = 0.189

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งหมด 13 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 32 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
32
2
1
9
10
3
1
0
0
0
0
6
1
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / The Journal of Industrial Technology
12
2
0
4
4
1
1
0
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
5
0
0
2
3
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. / UBU Engineering Journal
3
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
4
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย / Journal of Politics, Administration and Law
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต / KASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Engineering Journal Chiang Mai University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร / MUT Journal of Business Administration
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย / Thailand Concrete Association Journal, TCA Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0