รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1686-9664 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University 94 86 79 1 3 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 6 + 3 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 79 + 86 = 165

Thai Journal Impact Factors = 9 / 165 = 0.055

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งหมด 39 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 57 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
57
1
3
6
17
13
5
5
5
1
0
1
1
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
11
0
1
2
4
2
0
2
0
0
0
0
2
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
4
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
3
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
3
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
4
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
5
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / Udon Thani Rajabhat University Journal of Sciences and Technology
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
6
Journal of Associated Medical Sciences
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
ลำปางเวชสาร / Lampang Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง / Journal of Science Ladkrabang
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
19
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
21
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
22
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร / Chiang Mai Veterinary Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
24
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot University Dental Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง / Journal of Architectural/Planning Research and Studies
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
27
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
28
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
29
วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ / Rajamangala University of Technology Krungthiep Research Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
31
วารสารนเรศวรพะเยา / Naresuan Phayao Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
32
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
33
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Art and Architecture Journal Naresuan University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Sripatum Review of Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
36
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
37
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
38
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
39
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0