รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ไทยไภษัชยนิพนธ์ / Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1686-9540 ไทยไภษัชยนิพนธ์ / Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences 16 14 14 0 5 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 2 + 5 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 14 + 14 = 28

Thai Journal Impact Factors = 7 / 28 = 0.25

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงไทยไภษัชยนิพนธ์ ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 16 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารไทยไภษัชยนิพนธ์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
16
0
5
2
1
3
2
1
0
0
0
2
1
วารสารเภสัชกรรมไทย / Thai Journal of Pharmacy Practice
6
0
2
1
0
2
0
0
0
0
0
1
2
ไทยไภษัชยนิพนธ์ / Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
6
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วิทยาสารทันตสาธารณสุข / Thai Journal of Dental Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0