รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1686-9311 วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University 33 14 19 0 0 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 3 + 0 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 19 + 14 = 33

Thai Journal Impact Factors = 3 / 33 = 0.091

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ทั้งหมด 17 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 19 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
19
0
0
3
6
1
2
4
2
1
0
0
1
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร / Silpakorn University Journal
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
2
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
3
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
หน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / NAJUA Architecture, Design and Built Environment
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Technical Education Journal King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
13
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม / The journal of social communication innovation
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
15
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
16
บูรพาเวชสาร / Burapha Journal of Medicine
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
17
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) / The Golden Teak : Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0