รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
International Journal of Agricultural Technology / International Journal of Agricultural Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
1686-9141 International Journal of Agricultural Technology / International Journal of Agricultural Technology 72 188 218 0 1 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 5 + 1 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 218 + 188 = 406

Thai Journal Impact Factors = 6 / 406 = 0.015

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงInternational Journal of Agricultural Technology ทั้งหมด 12 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 26 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารInternational Journal of Agricultural Technology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
26
0
1
5
4
1
6
1
3
0
1
4
1
International Journal of Agricultural Technology
11
0
0
1
2
1
3
1
1
0
0
2
2
Walailak Journal of Science and Technology
5
0
0
0
1
0
2
0
1
0
0
1
3
Chiang Mai Journal of Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
5
วารสารวนศาสตร์ / Thai Journal of Forestry
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Environment and Natural Resources Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Agriculture and Natural Resources
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Asia-Pacific Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0